1. این برنامه صرفا جهت استفاده شرکت های دانش بنیان و فناور استان یزد و همچنین شرکت های صنعتی استان یزد می باشد، لذا پس از ثبت نام شرکت ها در هر یک از خدمات این برنامه صحت سنجی صورت می پذیرد و در صورت ثبت نام افراد حقیقی یا حقوقی دیگر، امکان سرویس دهی وجود نخواهد داشت.

2. هر شرکت دانش بنیان و یا فناور جهت استفاده از خدمت مشاوره حضوری می تواند در مجموع حداکثر 4 زمان از زمان های موجود مشاوران را رزرو نماید.

3. ضروری است که شرکت ها قبل از نهایی کردن ثبت نام و یا رزرو زمان به تاریخ و ساعت آن برنامه دقت نمایند. لذا به دلیل برنامه ریز صورت پذیرفته امکان تغییر در این برنامه ها وجود ندارد.

4. هزینه هر جلسه مشاوره جهت شرکت های صنعتی 500 هزار تومان می باشد.

5. جهت خدمت مشاوره با حمایت 100 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان نیاز به پرداخت هزینه ای توسط شرکت ها نمی باشد و لیکن اولویت رزرو نهایی، زمان رزرو است.

6. جهت خدمت مشاوره برای شرکت های فناور در مرحله پیش رشد و در حال رشد عضو پارک علم و فناوری یزد با توجه به حمایت 60 درصدی پارک معادل 300 هزار تومان و 20 درصدی بنیاد معادل 100 هزار تومان، هر شرکت صرفا 100 هزار تومان جهت هر جلسه مشاوره بایستی پرداخت نماید.

7. جهت خدمت مشاوره برای شرکت های فناور در مرحله پسا رشد با توجه به حمایت 40 درصدی بنیاد، هر شرکت صرفا 300 هزار تومان بابت هر جلسه مشاوره بایستی پرداخت نماید.

8. ضروری است که شرکت ها پس از نهایی نمودن ثبت نام و رزرو خود در برنامه های یاد شده، حداقل یک نفر نماینده خود را جهت مشارکت معرفی نمایند. در صورت عدم مشارکت، هزینه آزاد خدمات که جهت هر جلسه مشاوره مبلغ 5.000.000 ریال می باشد را بایستی پرداخت نمایند