یاسر غلامی

۳۳۰.۰۰۰ تومان

توضیحات

 

سوابق مشاوره

• سوابق مشاوره ای به پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی

سوابق اجرایی

• قاضی سابق دادگستری – دادرس دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان بجنورد.
• اشتغال به تدریس در دانشگاه دولتی و آزاد بجنورد و دانشگاه غیر انتفاعی اشراق بجنورد.
• راهنمایی و داوری بیش از بیست پایان نامه در مقطع ارشد دانشگاه غیر انتفاعی اشراق بجنورد.
• دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی – آزمون (KELT (-آزمون اختصاصی زبان دانشگاه خوارزمی تهران.

سوابق پژوهشی

1 دارای هفت مقاله ی علمی – پژوهشی چاپ شده در مجالت ذیل:
• نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان – مجله پژوهشنامه بیمه .1394
• تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی – مجله حقوقی دادگستری.1395
• معیارهای سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های آمریکا –مجله پژوهش های حقوق خصوصی .1398
• عوامل گرایش قضات به ارجاع پرونده های مرتبط با قصور پزشکی به سازمان پزشکی قانونی –مجله پزشکی قانونی ایران.1399
• رویکرد قضایی به سقط درمانی: نگاهی به ضوابط سقط درمانی در قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت – مجله پزشکی قانونی ایران .1400
• اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال – مجله حقوقی دادگستری .1401
• نارسایی های تقنینی مزایده در قانون اجرای احکام مدنی – مجله مجلس و راهبرد .1401
.2 مؤلف یک جلد کتاب حقوقی تحت عنوان »حقوق مدنی تفسیری –تطبیقی« با همکاری اقای دکتر رئوف
سیاری- انتشارات کتاب آوا – تهران – بهار 1395 .

 

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: بنیاد نوآوری دکتر شیخ زین‌الدین
  • فروشنده: بنیاد نوآوری دکتر شیخ زین‌الدین
  • آدرس: اصفهان ، خیابان جهاد ، نبش کوچه مسعود، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان ،واحد 626
  • هنوز امتیازی داده نشده است!