نرگس خنده رو

۲۲۰.۰۰۰ تومان

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 30 دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:

توضیحات

حوزه های مشاوره

کلیه موضوعات مرتبط با فرایند گرنت فناوری
2- موضوعات مرتبط با ایجاد و توسعه کمی و کیفی مراکز فناوری و نوآوری در شهرستان ها
3- نظارت و ارزیابی مراکز فناوری و نوآوری
4- فرآیندهای جذب و پذیرش و نظارت و ارزیابی واحدهای فناور در پارک ها و مراکز رشد
5- آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با واحدهای فناور و بهره مندی آن ها از خدمات و حمایت ها و امکانات و ظرفیت های پارک
6- تعاملات دانشگاهی و آیین نامه های مرتبط با فرصت مطالعاتی، پسادکتری، تفاهم نامه های همکاری در ایجاد کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه ها

سوابق مشاوره

1 وبینار آموزشی طرح جوانه گرنت فناوری آذر 1399 -پارک علم و فناوری خراسان رضوی
2 كارگاه آموزشی فرآيند تجاریسازی فناوریها در پارکهای علم و فناوری آذر 1399 -موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
3 منتور اولین رويداد كارآفرينی دانش آموزی رامسر 16 تا 18 بهمن 1398 -رامسر
4 منتور اولین رويداد ملی توان افزايی بانوان خالق و فناور )ريحانه( 17 تا 19 مهرماه 1398 -مشهد
5 منتور هفدهمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 26 تا 28 تیرماه 1398 – مشهد
6 داور شانزدهمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 1 تا 3 اسفند 1397 – مشهد
7 منتور سومین ماراتون استارتاپی سالمت و بهداشت 22 تا 23 آذر 97 – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدريه
8 منتور دوازدهمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 2 تا 4 آبان 97 – مشهد
9 منتور رويداد كارآفرينی حامی 12 تا 13 مهر 97 – تربت حیدريه
10 منتوررويداد كارآفرينی دانش آموزی بیت 21 تا 22 تیر 97 – تربت حیدريه
11 منتور نهمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 2 تا 4 اسفند 96 – مشهد
12 منتور ماراتون استارتاپی سالمت و بهداشت 23 تا 24 آذر 96 – تربت حیدريه
13 منتور هفتمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی پايیز 96 – مشهد
14 منتور چهارمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 5 تا 7 جوالی 2017 – مشهد
15 منتور يازدهمین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 30 خرداد تا 1 تیر 96 – مشهد
16 منتور دومین رويداد كارآفرينی دانش آموزی 19 تا 21 آوريل 2017 -مشهد
17 منتور ماراتون استارتاپی 25 تا 26 آذر 95 تربت حیدريه
18 منتور سومین رويداد استارتاپ ويکند نیشابور 2 تا 4 نوامبر 2016 – نیشابور
19 منتور ماراتون استارتاپی 30 تا 31 ارديبهشت 95 تربت حیدريه
20 منتور اولین رويداد استارتاپ ويکند تربت حیدريه 23 تا 25 دسامبر 2015 تربت حیدريه
21 منتور دومین رويداد استارتاپ ويکند نیشابور 18 تا20 نوامبر 2015 -نیشابور
22 منتور اولین رويداد استارتاپ ويکند نیشابور

سوابق اجرایی

1 پارک علم و فناوری خراسان رئیس اداره هماهنگی مراكز فناوری و نوآوری خرداد 99 تاكنون
2 پارک علم و فناوری خراسان مسئول خدمات فناوری فروردين 98 خرداد 99 35003459
3 پارک علم و فناوری خراسان كارشناس بازاريابی و تجاری سازی آبان 97 فروردين 98 35003459
4 پارک علم و فناوری خراسان كارشناس برنامه ريزی و نظارت تیر 93 مهر 97 35003459
5 پارک علم و فناوری خراسان كارشناس آموزش و مشاوره خرداد 88 خرداد 93 3500333
6 شركت تدبیر بنیان شرق مدير مالی و اداری خرداد 85 خرداد 88 35421763

سوابق پژوهشی

1دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
شناسايی و اولويت بندی عوامل كلیدی موفقیت بازاريابی شركت های كوچک و متوسط فناوری محور- خرداد 92 بهمن 92

2 دانشگاه پیام نور مشهد
طراحی مدل ارزيابی عملکرد مراكز رشد با استفاده از مدل كارت امتیازی متوازن- خرداد 89 دی 89

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • فروشنده: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • آدرس: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
    خراسان رضوی
  • هنوز امتیازی داده نشده است!