کارگاه آنلاین آشنایی با امور حقوقی کسب و کارهای نوپا

توضیحات دوره

لازم اســت كارآفرينان در تصــميم گيريهاي حقوقي خود در ارتباط با ثبت شــركت و عقد قرارداد با اشــخاص ثالث از جمله قرارداد
هم بنيانگذار، قرارداد اسـتخدام و از همه مهمتر قرارداد سـرمايه گذاري كه به تشـريح مسـائل مهم مالي و اقتصـادي، ميزان كنترل و قدرت
تصـميم گيري و … طرفين قرارداد مي پردازد، دقت عمل بيشـتري به خرج دهند. متاسـفانه مسـائل حقوقي كه كارآفرينان در معرض آنها
قرار ميگيرند؛ عموماً آنچنان كه بايد و شـايد مورد پيشبيني و پيشـگيري قرار نميگيرد. غافل از آنكه در اين حوزه ابتلا به يك مشـكل
حقوقي ناشــي از عدم آگاهي كارآفرينان از الزامات حقوقي و مفاد قراردادي، ضــرر و زيانهاي غيرقابل جبراني را متوجه آنان مينمايد و
ميتواند كسـب وكار تازه تاسيس و نوپاي آنان را تا مرز انحلال پيش برد. اين كارگاه به مسائل حقوقي كه هر كارآفرين در روند تاسيس و
توسعه كسب وكار خود با آن مواجه است، ميپردازد.

 

جهت دریافت کدتخفیف ویژه ی شرکت های دانش بنیان و فناور با شماره ی 09963416554(خانم محمدی) تماس بگیرید .

سرفصل ها
بررسي نكات كليدی ثبت شركت اصول قراردادنويسی و نحوه تنظيم قرارداد آشنايي با متن حقوقی قرارداد هم بنيانگذار نحوه تقسيم سهام انواع مالكيت فكری شناخت چالش ها و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار قرارداد همبنيانگذار بررسی موردی قراردادهای هم بنيانگذار با مثالهای كاربردی حقوقی بررسی موردی قراردادهای استخدام با مثالهای كاربردی حقوقی آشنايی با متن حقوقی قراردادهای سرمايه گذاری در حوزه ی كسبوكارهای نوپا شناخت چالش ها و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار قراردادهای سرمايه گذاری ارائه و بررسی نمونه موردی از قراردادهای سرمايه گذاری با رويكردی عملی
مخاطبین
شرکت های دانش بنیان و فناور
تیم اجرایی مشاوروم

با حضور :

تاریخ : 1401/11/21

زمان برگزاری : از ساعت 15 الی 18

مدت زمان : 360 دقیقه

نحوه حضور : آنلاین

قیمت : 500,000