محمد الیاس مسلم پور

تومان۱۵۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

زمین شناسی

سوابق اجرایی

عضو هیئت تحریریه سایت دانشنامه رشد شرکت بهینه پردازش

کارشناس مسئول بخش اکتشاف شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

عضو دستگاه نظارت شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

مشاور فنی اکتشاف و زمین شناسی شرکت های معدنی پی جویان یزد و کانی فرآوران

سوابق پژوهشی

سنگ شناسی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی زیردریایی منطقه مسکوتان، شهرستان ایرانشهر

بررسی های پترولوژی، ژئوشیمیایی و ساختاری توالی پوستهای کمپلکس افیولیتی نصرتآباد،

ارزیابی اثرات کارخانه سیمان خاش بر خاک نواحی اطراف با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

اطلاعات پارک