سکینه چمبری

۱۲۵.۰۰۰ تومان

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 30 دقیقه ۱۲۵,۰۰۰ تومان برچسب:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی و کنترل موجودی و تولید
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و ایزو
پیاده سازی الزامات صنعت خودرو برای شرکتهای تولید کننده قطعه خودرو
پیاده سازی نظام پیشنهادات
پیاده سازی نظام آراستگی 5S
پیاده سازی نظام مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO10015

سوابق مشاوره

مشاوره مدیریت به شرکتهاي گرینه و نوبر )حوزه لب نیات(، ادیب شیمي )شوینده( ، سوالر صنعت)صنایع خورشیدي(،
افالك الکتریک)سیم و کابل(
• مشاور استقرار استانداردهاي ایزو در نیروگاه سیکل ترکیبي نیشابور و شرکت فروکروم جغتاي، شرکت سیسارون
شیمي، نوژین، ایران شرق ،نساجي خسروي خراسان، پارس فیروزه، جهان الکتریک، ایران مالس فریمان

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت شهرك صنعتي خیام نیشابور)1396-ادامه دارد(
• مدیر و موسس شرکت آموزشي و مشاوره فرهیختگان از سال 1392
• مدیر سیستمها ، لجستیک و برنامه ریزي و انبار شرکت پارت پالستیک خراسان)1394-1388 )
• مدیر برنامه ریزي و انبارها – شرکت اگزوز خودرو خراسان –نیشابور)1388-1383 )
• مدیر تضمین و کنترل کیفیت-شرکت ایران شعله –نیشابور)1383-1377 )

سوابق پژوهشی

پیاده سازي و ممیزي استاندارد 9001 ISO و ISO22000

دوره هاي آموزشي طي شده:
بیش از 1000 ساعت آموزش در موسسات استاندارد،انجمن مدیران صنایع، IMQ و … در حوزه هاي مدیریت،
مهندسي صنایع و سیستمهاي مدیریت كیفیت

اطلاعات پارک

  • نام پارک: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • پارک : پارک علم و فناوري خراسان رضوی
  • آدرس: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
    خراسان رضوی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!