سلیمان احمدنیا

تومان۵۰۰.۰۰۰

توضیحات

حوزه‌های مشاوره
تدوین استراتژی سازمان (در زمینه مدیریت), پیاده سازی و استقرار سیستم بهای تمام شده . پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و مالیاتی و مدیریتی ، حسابرسی داخلی سازمان ها و شرکت ها

سوابق مشاوره
مشاوره صنایع غذایی و دریایی ، مشاوره بخش خصوص مخ
حوزه‌های مشاوره
تدوین استراتژی سازمان (در زمینه مدیریت), پیاده سازی و استقرار سیستم بهای تمام شده . پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و مالیاتی و مدیریتی ، حسابرسی داخلی سازمان ها و شرکت ها

سوابق مشاوره
مشاوره صنایع غذایی و دریایی ، مشاوره بخش خصوص مخصوصا شرکت های تولیدی و بازگانیصوصا شرکت های تولیدی و بازگانی

اطلاعات پارک