حمید مهدوی

تومان۳۶۰.۰۰۰

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

راه اندازی و مدیریت پارک، مرکز رشد و فرآیندهای ارزیابی و نظارت

سوابق مشاوره

28 سال سابقه راه اندازی و تدوین دستورالعمل های کاری در پارک و مرکز رشد
هدایت و راهبری کسب و کارهای استارتاپی
نیازهای طرح جامع پارک
شیوه های حمایتی و قوانین و مقررات

سوابق اجرایی

رییس پارک علم و فناوری استان اصفهان – شیخ بهایی (1392 تا کنون)
عضو هیات مدیره انجمن علمی پارکها و مراکز رشد علم فناوری ایران
عضو کارگروه فن آفرینان جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
عضو شورای راهبری شهرک صنعتی فناوری اصفهان
مدیر مرکز رشد جامع فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سرپرست دفترجذب و پذیرش واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سرپرست امور پژوهشی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اطلاعات پارک