بهروز شیرخانی

تومان۱۵۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

خدمات مالی، حسابداري، مالیاتی ، حسابرسی و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی ، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازي سیستم های مالی و صنعتی.

سوابق مشاوره

سوابق اجرایی

موسسه حسابرسی دایا رهيافت
موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران
موسسه حسابرسی ارکان سيستم

سوابق پژوهشی

1 .سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهاي پیشرو ) از تئوري هاي غربی به سوي رهنمودهاي اسالمی( . اولین همایش
ملی حسابداري ارزشی . 26 بهمن 1391
2 .حسابرسی مسئولیتهاي اجتماعی؛ پاسخگویی به عموم . اولین همایش حسابداري وحسابرسی نوین، دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قائمشهر، 15 اسفندماه 1391
3 .نگاهی به مدیریت سود؛ فرضیه ها، تئوري هاي علمی و الگوها ) با تاکید بر حساب آرایی ( ، همایش ملی مباحث نوین در
حسابداري، حسابدهی و پاسخگویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور،4 و 5 دیماه 1392( -مقاله برگزیده همایش(

اطلاعات پارک