احسان عظیم زاده

تومان۵۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۵۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

طراحی و راه اندازی مراکز نوآوری
طراحی و راه اندازی شتابدهنده ها
طراحی و راه اندازی مراکز رشد
طراحی و راه اندازی دفاتر انتقال فناوری
طراحی و راه اندازی مراکز خدمات شغلی
فرایندهای کاری پارک های علم و فناوری
طراحی و توسعه پهنه های علم و فناوری

رزومه

سوابق کاری و پروژهها
• معاون پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهر 99 تا کنون
• دبیر شورای پارک ع لم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهر 99 تا کنون
• مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، آذر 96 تا مهر 99
• عضو ستاد راه اندازی و کارشناس اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، دی 95 تا آذر 96

اطلاعات پارک