احسان اسلامی

تومان۱۵۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

شبکه و برنامه نویسی

سوابق مشاوره

سوابق اجرایی

1 .مدیر فناوری اطالعات دانشگاه والیت ایرانشهر

2 .رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نوین بنیان )فناوری انرژی های تجدید پذیر(
3 .عضو هیات موسس شرکت دانش بنیان آرنیکا ارتباط )راهکار های هوشمند مبتنی بر حمل و نقل(

سوابق پژوهشی

1 .احسان اسالمی، مهدی افتخاری، “یک الگوریتم ممتیک جدید مبتنی بر SVM-PSO برای انتخاب ویژگی”، نوزدهمین
کنفرانس ساالنه انجمن کامپیوتر ایران _ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اسفند 92
2 .احسان اسالمی، مهدی افتخاری، “یک الگوریتم جدید ممتیک خودتطبیقی مبتنی بر عدم قطعیت متقارن برای انتخاب
ویژگی”، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی مشهد، 13 آذر1393

اطلاعات پارک