این قرارداد با رعایت مواد 10 و 190 قانون مدنی قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین به نمایندگی خانم دکتر صبيحه سلیمانیان زاد به نشانی: اصفهان خیابان جهاد مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان واحد 601 که در این قرارداد "بنیاد" نامیده می شود از یک طرف و

که در این قرارداد "مشاور" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد شد و طرفین قانوناً متعهد به رعایت دقیق مفاد آن به شرح ذیل می باشند:

ماده ۱) موضوع قرارداد

همکاری در زمینه برگزاری جلسات مشاوره خصوصی به صورت انفرادی و توسط شخص مشاور در قالب یک رویداد دو روزه در تاریخ 21 و 22 مرداد 1402 از ساعت 9 لغایت 12 و ساعت 14 لغایت 17 که از طریق سامانه مشاوروم به نشانی www.moshaveroom.ir به صورت مجازی در قبال مبلغ مشخص شده و مورد توافق طرفین، مطابق با ماده 4 به شرط انجام کامل تعهدات، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 : با توجه به اینکه موضوع قرارداد به صورت انفرادی و توسط شخص مشاور انجام می گردد و به استناد بخشنامه 300/11 جدید و درآمد (بخش چهارم) و دادنامه 1815 مورخ 06/09/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه 108 سازمان تامین اجتماعی، این قرارداد مشمول مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی و در نتیجه مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.
تبصره2: کلیه فرآیند های مشاوره صرفا بر بستر مشاوروم می باشد و مبنای انجام این فرآیندها و ارائه اطلاعات مورد نیاز، حساب کاربری مشاور بر روی این سامانه می باشد.

ماده ۲) مدت قرارداد

تاریخ قرارداد از 21/05/1402 لغایت انجام کامل تعهدات توسط طرفین می باشد.
ماده 3) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد معادل _ ریال می باشد.
تبصره 3: پرداخت مبلغ قرارداد حداکثر تا تاریخ 22 مهر ماه 1402

تبصره 4: ده درصد از مبلغ قرارداد بابت مالیات بر درآمد کسر و به حساب اداره دارایی واریز می گردد.

ماده 4) محل اجرای قرارداد

جلسات مشاوره به صورت آنلاین بوده و از طریق سامانه مشاوروم برگزار می گردد.

ماده 5) تعهدات مشاور

5-1) مشاور می پذیرد تا پایان مدت این قرارداد، و بر اساس برنامه زمانی تنظیمی و ابلاغی مطابق با ماده 1 همین قرارداد و بر اساس تکالیف مشخص شده در موضوع قرارداد، عمل نموده و با صرف حداکثر توان و کوشش خویش و بهره¬برداری موثر از همه ظرفیتهای علمی و تجربی خود، پاسخگوی سوالات متقاضی مشاوره بوده و هیچ وقفه ای در امر برگزاری جلسات مشاوره ایجاد ننماید. مگر در موارد بروز اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند وقایع طبیعی، بیماری و حوادث غیر مترقبه که در این صورت پس از رفع این موانع و با هماهنگی تیم پشتیبانی مشاوروم بایستی در زمان مقتضی جبران عقب افتادگی توسط مشاور صورت پذیرد.
5-2) در صورتی که مشاور بنا به هر دلیل نتواند در ساعت مقرر در جلسه مشاوره حضور یابد و امکان جایگزین نمودن زمان دیگری نیز وجود نداشته باشد، لازم است این مطلب را حداقل 24 ساعت زودتر به نماینده بنیاد اطلاع رسانی نموده و به ازا هر ساعت مبلغ 4 میلیون ریال از مبلغ تعیین شده در ماده 3 کسر می گردد.
5-3) مشاور متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسرار متقاضی مشاوره را محرمانه فرض نموده و تحت هیچ شرایطی بدون اذن متقاضی مشاوره در اختیار غیر قرار ندهد.
5-4) مشاور متعهد می گردد که کلیه فرم های لازم که مربوط به گزارش خروجی مشاوره ها است را در زمان مقرر و مشخص شده تنظیم و ارسال نماید.

ماده 6) تعهدات بنیاد

6-1) بنیاد متعهد می گردد که حق الزحمه مشاور مطابق با ماده 3 همین قرارداد در زمان های مقرر و به شیوه یاد شده به مشاور پرداخت نماید
6-2) بنیاد متعهد می گردد که کلیه فعالیت های مورد نیاز جهت برگزاری صحیح جلسات مشاوره را بر روی سامانه مشاوروم به جز مواردی که در تعهد مشاور است را برنامه ریزی و اجرا نماید. همچنین امکانات و زیر ساخت های لازم در این خصوص را فراهم نماید.
6-3) در صورت بروز ایرادات فنی بر روی سامانه مشاوروم و یا سامانه برگزاری جلسات آنلاین، تیم پشتیبانی مشاوروم با هماهنگی مشاور و متقاضی به رفع ایرادات احتمالی پرداخته و در صورت نیاز با توافق طرفین زمان جدیدی را جهت جلسات مشاوره تنظیم می نماید.

ماده 7) فسخ قرارداد

این قرارداد در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
7-1) انجام موضوع قرارداد در مدت زمان تعیین شده در ماده 2 و در صورت عدم توافق طرفین جهت تمدید قرارداد
7-2) در صورت نقض مفاد این قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ نموده و به آن پایان دهد. در صورت ادعای نقض از سوی هر یک از طرفین، اعلام کتبی به طرف مقابل لازم است در غیر اینصورت ادعای نقض قرارداد فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

ماده 8) حل اختلاف

8-1) چنانچه در تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد اختلافي بين مشاور و بنیاد به وجود آید كه از راه مذاكره و توافق رفع نشود، حل و فصل موارد اختلاف از طریق ارجاع امر به «شورای حل اختلاف تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان» واقع در پارک فناوری پردیس صورت خواهد گرفت. مشاور و بنیاد پذیرفتند که تشخیص قصور یا تقصیر یا اِهمال طرفین در انجام موضوع قرارداد، و نیز تعیین میزان خسارات و سهم هر طرف در جبران ضرر و زیان و خسارات وارده نیز برعهده ی قضات منتخب شورا است، که عنداللزوم پس از جلب نظر کارشناس متخصص اقدام به صدور رأی خواهند کرد.
8-2) حدوث اختلاف خللي در اجراي مفاد قرارداد حاضر ايجاد نمیکند، و طرفين ملزم به ايفاي تعهدات خود خواهند بود. هیچیک از طرفین به عذر بروز اختلاف نمیتواند از ایفای تعهدات خودداری کند.

ماده 9) نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده، 11 بند و 4 تبصره و طی دو نسخه در تاریخ قبول شرایط قرارداد از طرف مشاور و با اسقاط کافه خیارت و به ویژه خیار غبن توسط طرفین ، امضاء و مبادله شد. قبول شرایط قرارداد از طرف مشاور